Pogon za prečišćavanje otpadnih voda

Sta znači pogon za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)?

Prečišćavanje otpadnih voda je proces pretvaranja otpadne vode – vode koja više nije potrebna ili više nije pogodna za upotrebu – u vodu koja se može vratiti nazad u okolinu ili ponovo iskoristiti na neki način.

Kako postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) funkcioniše?

Pristup pitkoj vodi u našim domaćinstvima nije ništa neobično. Tuširamo se i voda odlazi. Koristimo toalet i sav ljudski otpad se odvodi kroz cevovod u mrak. Peremo sudove i voda zajedno sa sapicom nestaje u odvodu kuhinjskih sudopera. Da li ste ikada razmišljali gde ta voda završava i šta se posle dešava sa korišćenom vodom?
Uglavnom, verujemo da to nije naša briga. Bar dok ne počnemo da razmišljamo o prečišćavanju otpadnih voda. Ako ste zainteresovani za PPOV, ovo je pravo mesto za vas.

Šta je otpadna voda?

Koristi se voda koja potiče iz kućnih, industrijskih, poljoprivrednih i medicinskih ili transportnih delatnosti. Korišćena voda postaje otpadna voda nakon promene kvaliteta, sastava i / ili temperature.

Vrste otpadnih voda

Otpadne vode se mogu podeliti u dve glavne grupe:
Kanalizaciona voda je sva otpadna voda koja se koristi u domaćinstvima (npr. potiče iz toaleta, tuša ili umivaonika).

Industrijske otpadne vode potiču iz proizvodnih, industrijskih i komercijalnih aktivnosti i imaju različit hemijski sastav od kanalizacionih voda.

U širem smislu, možemo razlikovati komunalnu otpadnu vodu koja potiče iz opština. Ima različit odnos kanalizacione vode, industrijske otpadne vode i kišnice koja teče kroz kanalizacionu mrežu.

Kako funkcioniše postupak čišćenja komunalnih otpadnih voda?

1. Prvo, otpadne vode se gravitaciono odvode u kanalizaciju kroz glavni kanalizacioni sistem veličine omanjeg automobila. Imajući takvu veličinu, predmeti koje ste teško mogli zamisliti stižu do čistilišta, od automobilskih guma, grana drveća do novčanika koje su lopovi bacili kako bi se otarasili dokaza.
2. Prva mehanička faza naziva se preliminarna obrada ili predtretman.
Voda teče kroz šljunčanu komoru radi taloženja peska iz vode. Nakon toga šljunak se odlaže na deponiju. Voda dalje dopire do pregrada od sita koja se koriste za uklanjanje krupnijih predmeta iz otpadnih voda. Najpre dolaze gruba sita, a zatim fina sita koja uklanjaju manje predmete poput šibica, cigareta ili ne svarene hrane.
3. Nakon uklanjanja krupnih predmeta, pesak se uklanja iz otpadnih voda. Slično kao kod komore sa šljunkom, peskolov omogućava taloženje peska. Zatim se pesak uklanja iz rezervoara i odlaže na deponiju. Ni šljunak ni pesak ne mogu se ponovo koristiti zbog velike kontaminacije.
4. Sledeća faza sedimentacije naziva se primarni tretman tokom koje otpadne vode teku u takozvane „bazene za predtaloženje“ ili, koristeći tehnički termin, primarne taložnice.
Voda se usmerava prema tanku u dnu rezervoara. Ruka rezervoara se sporo kreće se po ivici rezervoara. Tretirana voda ide prema ivicama, a čestice veće brzine sedimentacije od brzine protoka talože se na dnu rezervoara.
Tu se završava primarna prečišćavanje i započinje sekundarno prečišćavanje otpadnih voda. Nakon primarnog tretmana nivo zagađenja otpadnih voda pada na 60%.
5. Sekundarni tretman, koji se takođe naziva biološka faza, zasnovan je na prirodnim procesima. Za PPOV koriste se bakterije koje konzumiraju zagađivače, posebno biorazgradive organske sastave, ugljenik i fosfor.
Mrtve bakterije i organski ostaci se nakon toga pretvaraju u mulj.
6. Tokom biološke faze, višak mulja (tj. višak bakterija) se pumpa i premešta ispred taložnika. Ovde se mulj taloži i transportuje u rezervoare za varenje na dalju obradu.
7. U rezervoarima za varenje mulj ispumpan iz rezervoara za taloženje se zagreva i meša. Nakon toga, tokom procesa varenja se proizvodi biogas iz mulja. Njega PPOV-i mogu ponovo koristiti, na primer, za proizvodnju električne i toplotne energije.
8. Kada varenje mulja dostigne optimalan nivo, druga faza varenja odvija se u naknadnom taložniku. Ovde se voda odvaja od polučvrstog mulja i prevozi nazad na dalju obradu, dok se zaostala polučvrsta supstanca podvrgava mehaničkom uklanjanju vode.
9. Mulj, koji se isušuje do optimalnog nivoa, konačno se odlaže na deponiju. Za oko mesec dana talog se adekvatno osuši i sazri. Ako je u skladu sa standardima u poljoprivredi, može se ponovo koristiti za đubrenje industrijskih kultura.
10. Završni korak prečišćavanja otpadnih voda je detaljna analiza prečišćenih voda. Cilj ove inspekcije je analizirati nivo zagađenja i osigurati da tretirana voda bude u skladu sa najvišim standardima, definišući njeno ispuštanje ili ponovnu upotrebu u kućne i / ili industrijske svrhe.
Pročišćavanje otpadnih voda je zasigurno težak proces sa plemenitim ciljem koji zahteva rad kvalifikovanih i iskusnih stručnjaka.

Reference