Pogon za prečišćavanje otpadnih voda grada Vršca

Pogon za prečišćavanje otpadnih voda grada Vršca

Postrojenje za preradu otpadnih voda grada Vršca prečišćava otpadne vode koje se sakupljaju krozvkanalizacionu mrežu dugu oko 100km na koju je priključena većina domaćinstava i veliki broj
privrednih subjekata, gde se prečišćavaju mehaničkim i biološkim putem. Rekonstrukcija PPOV obuhvata dogradnju tercijarnog nivoa prečišćavanja – denitrifikacije i defosforizacije, kao i sanaciju i rekonstrukciju postojećih objekata kompleksa, dotrajale opreme, zamenu elektro-instalacija i automatizaciju procesa, spoljašnje uređenje, fasadnu i unutrašnju stolariju, bravariju, izradu energetski-efikasne ekološke fasade i popravku betonskih i drugih površina, trotoara i saobraćajnica.
Najobimniji građevinski radovi su predviđeni prilikom izgradnje novih denitrifikacionih rezervoara i bazena za mulj. Denitrifikacioni rezervoari su kružni armirano-betonski objekti sa po dva prstena, spoljašnji prečnika 27m i unutrašnji prečnika 13m, debljine zidova d=30cm i visine 4,50m. Betonski rezervoari imaju prodore kroz koje prolazi predviđena oprema. Objekat je većim delom ukopan, fundiran je na betonskoj ploči debljine d=60cm. Bazeni za mulj se sastoje iz dva dela, kružnog armirano-betonskog bazena prečnika 19,7m, debljine zida d=30cm i visine 4m, i šahta pravougaonog oblika dimenzije 2,4/2,4m. Bazen je većim delom iznad zemlje dok je šaht ukopan.
Cilj rekonstrukcije je unapređenje prečišćavanja otpadnih voda, poboljšanje opštih uslova kvaliteta života i zdravlja građana grada Vršca i očuvanje životne sredine na širem području.

Opis projekta

Klijent: Opština Vršac
Lokacija: Vršac
Godina završetka: 2018. – 2020.
Vrednost: 4.982.033,90 €